środa, 23 lipca 2014, 21:07

 

Wymagania formalne dotyczące wniosku

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
ZADANIE Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZPATRZENIA SPRAWY 1) wniosek o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną;
2) oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY Decyzja administracyjna.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa parter, pok. 1 dla terenu powiatów:
-grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, wyszkowskiego, żyrardowskiego oraz miasta na prawach powiatu Warszawa.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I:
- w Siedlcach ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce dla terenu powiatów: siedleckiego, łosickiego, garwolińskiego, mińskiego, sokołowskiego, węgrowskiego oraz miasta na prawach powiatu Siedlce;
- w Ostrołęce ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka dla terenu powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego oraz miasta na prawach powiatu Ostrołęka;
- w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów dla terenu powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego, płońskiego oraz miasta na prawach powiatu Ciechanów.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II:
- w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom dla terenu powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz miasta na prawach powiatu Radom;
- w Płocku ul. 3-go Maja 16 (pokój 16 i 17), 09-402 Płock dla terenu powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego sochaczewskiego, żuromińskiego oraz miasta na prawach powiatu Płock.
OPŁATA 82 zł
Tytuł wpłaty: ”Opłata za wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”.
TRYB ODWOŁAWCZY Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
UWAGI / INNE INFORMACJE Dane do wniesienia opłaty skarbowej
Nazwa odbiorcy: Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 w Warszawie w kasie lub na
Nr konta 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.
Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia następuje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
WNIOSKI DO POBRANIA