środa, 23 lipca 2014, 08:29

OCHRONA PRZYRODY Rezerwaty

Rezerwatem przyrody w myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) mogą zostać objęte ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zarządzenie to określa m.in. nazwę rezerwatu, jego położenie lub przebieg granicy i otulinę (jeżeli została wyznaczona), cele ochrony, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, może zwiększyć obszar rezerwatu przyrody, zmienić cele ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla których rezerwat został powołany - zmniejszyć obszar albo zlikwidować rezerwat przyrody.

Obecnie na terenie województwa mazowieckiego ustanowionych jest 184 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni przekraczającej 17 990 ha. Największym jest „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”, którego powierzchnia przekracza 900 ha, a najmniejszym rezerwat „Sadkowice”, którego powierzchnia wynosi zaledwie 0,9 ha. Pod względem powierzchni i liczby przeważają rezerwaty leśne. Rozmieszczenie rezerwatów na terenie województwa nie jest równomierne - największe zagęszczenie występuje w środkowej części województwa, najmniejsze zaś w jego północnej części. Pod względem własności gruntu przeważa własność Skarbu Państwa (166), w 19 rezerwatach są grunty prywatne, a w 9 grunty będące własnością samorządów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody dla rezerwatów przyrody sporządza się i realizuje plan ochrony, który, stosownie do art. 20 ust. 1 tej ustawy, obowiązuje przez okres 20 lat.

Projekt planu ochrony, w myśl art. 19 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, sporządza regionalny dyrektor ochrony środowiska lub po uzgodnieniu z tym organem, zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem. Ustanowienie planu ochrony, zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia uchwalonego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Ustanowiony plan ochrony może być zmieniony tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wynika to z potrzeb ochrony przyrody.

Wśród znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego rezerwatów przyrody 17 posiada plany ochrony. Są to:

Lp. Nazwa rezerwatu Miejsce publikacji planu ochrony Rok publikacji planu ochrony Nr publikacji planu ochrony Rodzaj aktu prawnego wprowadzającego w życie plan ochrony
1 Dębina Dz. Urz. Woj. Maz. 2008 182/6520 Rozporządzenie Nr 55 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2008r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dębina"
2 Jeziorko Czerniakowskie Dz. Urz. Woj. Maz 2012 4195 Zarządzenie Nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jeziorko Czerniakowskie"
3 Kalinowa Łąka Dz. Urz. Woj. Maz. 2012 3325 Zarządzenie Nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kalinowa Łąka"
4 Kantor Stary Dz. Urz. Woj. Maz. 2008 194/7041 Rozporządzenie nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kantor Stary"
5 Łachy Brzeskie Dz. Urz. Woj. Maz. 2003 306/8147 Rozporządzenie nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łachy Brzeskie"
6 Modrzewina Dz. Urz. Woj. Maz. 2008 43/1531 Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Modrzewina"
7 Olsy Płoszyckie Dz. Urz. Woj. Maz. 2001 256/5465 Rozporządzenie nr 269 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olsy Płoszyckie"
8 Rezerwat Cisowy Majdów Dz. Urz. Woj. Maz. 2008 17/677 Rozporządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rezerwat Cisowy Majdów"
9 Rezerwat Cisowy Skarżysko Dz. Urz. Woj. Maz. 2008 17/676 Rozporządzenie nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rezerwat Cisowy Skarżysko"
10 Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego Dz. Urz. Woj. Maz. 2012 6546 Zarządzenie Nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego"
11 Sokół Dz. Urz. Woj. Maz. 2008 43/1532 Rozporządzenie nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2008r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Sokół"
12 Stawy Broszkowskie Dz. Urz. Woj. Maz. 2008 123/4336 Rozporządzenie nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie"
13 Wólczańska Góra Dz. Urz. Woj. Maz. 2009 72/1948 Zarządzenie nr 6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009r.w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wólczańska Góra"
14 Wyspy Świderskie Dz. Urz. Woj. Maz. 2003 306/8149 Rozporządzenie nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wyspy Świderskie"
15 Wyspy Zawadowskie Dz. Urz. Woj. Maz. 2003 306/8148 Rozporządzenie nr 60 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wyspy Zawadowskie"
16 Zwierzyniec Dz. Urz. Woj. Maz. 2001 256/5464 Rozporządzenie nr 268 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Zwierzyniec"
17 Jedlina Dz. Urz. Woj. Maz. 2013 7794 Zarządzenie Nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jedlina”

 

 

Spośród 184 rezerwatów przyrody województwa mazowieckiego, 20 zostało udostępnionych społeczeństwu. Dla pozostałych 164 rezerwatów obowiązuje, ustalony przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakaz wejścia na ich teren.

Pamiętaj!!!!
Przed wejściem na teren rezerwatu upewnij się, czy jego obszar udostępniony został dla zwiedzających i zapoznaj się z warunkami, na jakich został dopuszczony do korzystania.

Rezerwaty udostępnione społeczeństwu:

Lp.

Nazwa rezerwatu

Akt prawny udostępniający rezerwat

Sposób udostępnienia

1 Dąbrowa Łącka Zarządzenie Nr 2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie wyznaczenia na terenie rezerwatu przyrody "Dąbrowa Łącka" szlaku Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku
2 Dębina Rozporządzenie Nr 55 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2008r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dębina" Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku
3 Jeziorko Czerniakowskie Zarządzenie Nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jeziorko Czerniakowskie". 1) Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku;
2) plaża wraz z kąpieliskiem w wyznaczonym miejscu;
3) pływanie po wyznaczonym akwenie;
4) amatorski połów ryb w miejscach wyznaczonych;
5) jazda konna w miejscach wyznaczonych;
6) wprowadzanie psów na obszary wyznaczone.
4 Kalinowa Łąka Zarządzenie Nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kalinowa Łąka". Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
5 Kantor Stary Rozporządzenie nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kantor Stary". Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
6 Krępiec Zarządzenie nr 24 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia szlaku na terenie rezerwatu przyrody "Krępiec". Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
7 Łachy Brzeskie Rozporządzenie nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łachy Brzeskie". 1) Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku;
2) pływanie po wyznaczonym akwenie;
8 Łosiowe Błota Zarządzenie Nr 3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie wyznaczenia na terenie rezerwatu przyrody "Łosiowe Błota" szlaku "Śladami Łosia" Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
9 Moczydło Zarządzenie nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyznaczenia szlaku na terenie rezerwatu "Moczydło". Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
10 Modrzewina Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Modrzewina". Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
11 Na Torfach Zarządzenie nr 8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia na terenie rezerwatu przyrody "Na Torfach" szlaku. Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
12 Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego Zarządzenie Nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia30 sierpnia 2012 roku w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego". Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
13 Rudka Sanatoryjna Zgoda Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2007 r. znak DLOPiKop/oc-412-227-7154/07/dp. Poruszanie się tramwajem konnym po wyznaczonym torze.
14 Stawy Broszkowskie Rozporządzenie nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Broszkowskie". Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
15 Stawy Raszyńskie Zarządzenie nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia szlaku na terenie rezerwatu przyrody "Stawy Raszyńskie". Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
16 Świder Zarządzenie nr 5 z dnia 12 marca 2012 w spr. wyznaczania na terenie rezerwatu przyrody Świder akwenu i miejsca do biwakowania. 1) Ruch pieszy,
2) biwakowanie w wyznaczonym miejscu;
3) pływanie po wyznaczonym akwenie.
17 Wólczańska Góra Zarządzenie nr 6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009r.w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wólczańska Góra". Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.
18 Wyspy Świderskie Rozporządzenie nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wyspy Świderskie". 1) Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku;
2) pływanie po wyznaczonym akwenie.
19 Wyspy Zawadowskie Rozporządzenie nr 60 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wyspy Zawadowskie". 1) Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku;
2) pływanie po wyznaczonym akwenie.
20 Źródło Królewskie Zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 04 kwietnia 2011r. w sprawie wyznaczenia na terenie rezerwatu przyrody Źrodło Królewskie szlaków Źrodło Królewskie i Królewskie Źródła. Ruch pieszy po wyznaczonym szlaku.