środa, 23 kwietnia 2014, 13:44

 

Wymagania formalne dotyczące wniosku

Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód
w Środowisku oraz Informacji o Środowisku
i Zarządzania Środowiskiem
ZADANIE Zezwolenie na zbieranie odpadów.
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21).
WYMAGANE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZPATRZENIA SPRAWY Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek, który powinien odpowiednio zawierać:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania;
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Do wniosku należy dołączyć:
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
- dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym wnioskodawca prowadzi działalność;
- dokument potwierdzający fakt i charakter prowadzenia działalności przez wnioskodawcę;
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY Decyzja.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW Kancelaria Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 05-015 Warszawa, parter, pok. 1 lub poprzez pocztę na ww. adres.
OPŁATA 616 zł
Tytuł wpłaty: „Opłata skarbowa za zezwolenie na zbieranie odpadów”.
TRYB ODWOŁAWCZY Od decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
UWAGI / INNE INFORMACJE Zbieranie - właściwość miejscową organu określa się ze względu na miejsce zbierania odpadów.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, gdy miejsce prowadzenia tej działalności znajduje się na terenie zamkniętym, tj. terenie, a w szczególnych przypadkach obiekcie budowlanym lub jego części, dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczonym w sposób określony w ustawie z dnia 17 maja1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30, poz. 163, ze zm.).
WNIOSKI DO POBRANIA Brak.